อาหารสำหรับสะเก็ดเงิน

“กินอาหารให้เป็นยา” หลายท่านคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าอาหารมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องกินอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ศาสตร์ของการกินอาหารให้มีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าและสะสมความรู้กันมาเป็นร้อยปี จนกระทั่งมีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนี้ในเชิงที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการวิจัย ค้นคว้า ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และสรุปผลการทดลอง กลายเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้จริง การกินอาหารกับสะเก็ดเงิน ? เนื่องจากอาหารมีความสำคัญต่อภาวะสมดุลร่างกาย และภาวะสมดุลนั้นมีผลต่อสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีความแข็งแรงทนทานในการต่อต้านโรคหรือระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนผู้ที่สุขภาพไม่ดีย่อมไม่แข็งแรง ป่วยง่ายเพราะระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี ถ้าเราทราบอย่างนี้แล้ว โรคสะเก็ดเงินที่ได้ชื่อว่าเป็นโรค”ภูมิเพี้ยน” ย่อมมีความเกียวพันกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ ถ้าผู้ป่วยสะเก็ดเงินสามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้ แน่นอนว่าร่างกายย่อมแข็งแรงและมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ป่วยสะเก็ดเงินไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของร่างกายได้ ย่อมหมายถึง การเพิ่มโอกาสให้สะเก็ดเงินแสดงอาการได้ ดังนั้น ผู้ป่วยสะเก็ดเงินจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการรักษาสมดุลของร่างกายด้วยการกินอาหารให้ถูกชนิด ถูกสัดส่วนและหลีกเลี่ยงอาหารแสลงที่จะก่อให้เกิดอาการสะเก็ดเงินในภายหลังได้ ร่างกายสมดุลหรือไม่ทราบได้อย่างไร ? การนิยามภาวะสมดุลของร่างกายแตกต่างกันไปตามการแพทย์แต่ละแขนง ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้สืบทอดกันมา แพทย์แผนจีน สมดุลหยินหยาง แพทย์แผนไทย สมดุลธาตุทั้ง 4 ดินน้ำลมไฟ แพทย์แผนตะวันตก สมดุลกรดด่าง ในความเข้าใจของผู้เขียน จากที่ได้ศึกษาข้อมูลมาคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนกันในสาระแตกต่างในวิธีการถ่ายทอด อันเนื่องจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และสังคม ก่อให้เกิดวิชาแพทย์หลายๆแขนงที่ต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงสมดุลของร่างกายโดยอ้างอิงจากสมดุลกรดด่าง เพราะมีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยค้นคว้าและเอกสารอ้างอิงที่หาได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังสามารถแสดงตัวเลขให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ชัดเจนมากกว่าด้วย เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะวัดสมดุลกรดด่างของร่างกายได้โดยตรง…

อ่านต่อคลิก →